Ultrazvučni merni uređaji za detekciju curenja komprimovanog vazduha
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Ultrazvuk

Ultrazvučni merni uređaji za detekciju curenja komprimovanog vazduha

Ultrazvučno lociranje curenja kod instalacija komprimovanog vazduha: Sa ultrazvučnim mernim uređajima kompanije Trotec

Ultrazvučni merni uređaji za detekciju curenja komprimovanog vazduha
Ultrazvučni merni uređaji za detekciju curenja komprimovanog vazduha
Ultrazvučni merni uređaji za detekciju curenja komprimovanog vazduha

Ultrazvukom pronalazite curenja komprimovanog vazduha i blagovremeno detektujete simptome habanja

Već i najmanja nezaptivenost u pneumatskim instalacijama dovodi kod curenja gasa do povećanog trenja i pravi za ljude nečujan zvuk u ultrazvučnom opsegu. Na isti način se rano može otkriti habanje na pokretnim mašinskim delovima.

Ispitivanja zaptivenosti ultrazvučnim predajnikom

Komprimovani vazduh je jedan od najskupljih oblika energije i curenja često čine 30 do 40 % potrošene količine. Sa SL3000 se curenja mogu locirati izuzetno jednostavno i otklanjanjem curenja se odmah postuže ušteda energije. Čak i gasne instalacije pod pritiskom se brzo mogu ispitati na curenja pomoću ultrazvuka. Pored toga, SL3000 efikasno rešava brojne zadatke na polju preventivnog servisiranja. Bez prekida rada, delovi postrojenja i rotirajuće mašine se mogu redovno ispitivati ultrazvukom na simptome habanja i tako se rano mogu detektovati potencijalna oštećenja.

Ultrazvučnim mernim uređajem SL3000 možete brzo i jednostavno da proverite zaptivenost vrata, prozora i drugih elemenata objekta. U zatvoreni prostoru se postavlja ultrazvučni predajnik a zatim se spolja pomoću aeroakustične sonde vrši ispitivanje spoljašnjeg prostora. Ultrazvuk predajnika izlazi na nezaptivenim mestima i SL3000 može da ga detektuje. Ovom metom se ekonomično mogu ispitati i drugi sistemi koji nisu pod pritiskom kao što su kabine, topli ormani, klima vitrine ili rezervoar. Pored ultrazvučnog mernog uređaja SL3000 potreban vam je i dodatan ultrazvučni predajnik kao na primer SL800T kompanije Trotec.

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo